Normes del Funny-Club

Inici / Serveis / Animació i diversió / Normes del Funny-Club

Informació a pares i tutors

La presència i participació dels nens en el Funny-Club és totalment gratuïta i voluntària per als nostres joves clients, i per tant, per a garantir un correcte desenvolupament de les activitats amb el conjunt de nens, el nostre personal no es farà càrrec d’aquells nens la permanència dels quals sigui contrària de la seva voluntat (encara que aquests fossin obligats pels seus pares/tutors). El Funny-Club no és un servei de guarderia.

Per a la participació en les activitats del Funny-Club, sol·licitem als progenitors o tutors de manera obligatòria les dades que figuren en la fitxa de participació, en la qual es recullen les dades bàsiques del nen i de contacte per a casos d’emergència.

Per seguretat i espai, no està permès l’accés a l’interior de les instal·lacions dels cotxes/carrets de bebès. Poden deixar aquests carros en el replanell a l’entrada de les instal·lacions

El personal del Funny-Club no es farà responsable del canvi de bolquers dels menors durant la seva estada / participació en les activitats del Funny-Club. En cas de detectar la necessitat de canvi en algun dels nens, ho comunicarà immediatament als progenitors / tutors.

Per seguretat i comoditat dels nens, no està permès el seu accés a les instal·lacions interiors del Funny-Club en vestit de bany o amb roba humida / mullada. A ningú li agrada asseure’s després sobre mullat.

Preguem als pares màxima puntualitat a l’hora de portar (o recollir) als nens a les activitats del Funny-Club. Per a garantir el normal desenvolupament de les activitats programades, no s’acceptarà l’acolliment/recollida de cap nen més enllà de l’interval entre activitats.

Per a captar millor l’atenció dels nens des d’un primer moment, preguem que la presència dels pares en les instal·lacions es limiti a l’interval previ a l’inici de les activitats, amb l’excepció d’aquelles que pel seu caràcter co-participatiu amb els progenitors precisin la seva presència de manera contínua fins a la fi d’aquesta.

Preguem als progenitors o tutors procurin no molestar o interferir una vegada iniciada una activitat en les instal·lacions. Aquesta serà la seva contribució per a evitar desconcentracions o distraccions de tots els que en ella participin. Al final de la mateixa el nostre personal estarà encantat de sentir els seus comentaris i suggeriments.

No està permès fer ús lliure de cap material del Funny-Club que no sigui lliurat explícitament pel nostre personal per al desenvolupament d’alguna activitat programada.

Tampoc podrà treure’s cap material de les instal·lacions per compte propi del nen o dels seus progenitors / tutors. Aquest material és d’ús exclusiu durant les activitats.

A l’ésser el foment de la igualtat entre els nens un dels principals objectius del Funny- Club, ens veiem obligats a prohibir tàcitament l’ús de joguines pròpies o menjar llaminadures i/o snacks portats pels propis nens o els seus pares durant les activitats. Si algun pare desitja donar menjar o berenar al seu fill, haurà de recollir al nen i fer-lo fora de les instal·lacions.

Al final de l’estada, els nens tindran dret a emportar-se amb si tots aquells treballs manuals personals realitzats en el transcurs de les activitats. Els treballs col·lectius romandran a la disposició de l’hotel, qui podrà fer ús dels mateixos per a promocionar futures activitats amb altres clients o per a decorar les seves instal·lacions. PER Als NENS i JOVENS D’altra banda, els pares i/o tutors queden obligats assumir i informar convenientment els seus fills de:

No poden sortir de les instal·lacions sense el coneixement del personal del Funny-Club i consentiment previ i exprés dels propis progenitors a l’hora indicada/acordada. Si algun nen desitja abandonar les instal·lacions/activitats anticipadament, el nostre personal tractarà de localitzar/avisar al més aviat possible als pares perquè procedeixin a recollir al seu fill. En cas contrari, hauran d’esperar fins a l’hora acordada.

Per la seguretat del propi nen, com per la dels restants que puguin estar al seu voltant, i de cara a evitar situacions de risc:

  • No córrer en les instal·lacions interiors del Funny-Club (dins de l’hotel).
  • No caminar descalç fora de les sales específicament adaptades amb moqueta.
  • En l’ús del material hauran de seguir al peu de la lletra les indicacions d’ús proporcionades pel nostre personal.

Hauran de procurar cuidar i acaronar tot el material que vagin a usar durant les activitats com si fos propi. A tothom li agrada poder usar, en bon estat, el material en futures ocasions.

Hauran de cooperar amb el nostre personal en la recollida del material didàctic usat una vegada finalitzada cada activitat. Això contribuirà al fet que així ho facin també a casa i en el col·legi.

El seu mal comportament (com per exemple l’obstrucció / boicot a la realització d’activitats, violència o enfrontament amb algun altre participant, fer cas omís de les indicacions del nostre personal, etc.) suposarà la seva exclusió automàtica i immediata de totes les activitats restants del dia. Queda subjecta a entrevista posterior entre el nostre personal i els progenitors l’acceptació de participació del nen en successius dies. El compliment i respecte cap a aquestes Normes Internes contribuiran a l’èxit d’aquest servei. Els convidem a ser còmplices i co-partícips amb els seus fills d’aquest èxit.

Logotip Generalitat Valenciana
Logotip Turisme - Comunitat Valenciana
Holiday Magic Hotel, S.A. ha comptat en 2023 amb una ajuda de Turisme Comunitat Valenciana per a dur a terme actuacions relacionades amb l'impuls a la competitivitat turística.